Vi bidreg til at flest mogleg i Vestland fylke får tilgang til profesjonell kunst